Down galicia
 
DATOS PERSOAIS
Localidade*:
Sexo:
 
DESEXO FACERME DOADOR COLABORADOR/A DE DOWN GALICIA
 

Consulte nesta ligazón a nosa Política de Privacidade

- Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
- Cesións: non serán cedidos a terceiros salvo obrigación legal, podendo ter acceso aos mesmos, de forma incidental, os/as encargados/as de manter a web en funcionamento.
- Prazo: Os datos serán tratados durante o tempo necesario para o seu tratamento segundo as finalidades descritas, ata a cancelación por parte do/a titular dos datos ou a perda de relevancia do seu uso.
- Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: downgalicia.dpo@convenceabogados.es


(*) Dato obrigatorio